خلاقیت در میز و صندلی های رستوران و صندلی بار برای جذب مشتریان بیشتر را با رفتن به رستوران های مختلف می توان دید. چنین رستوران هایی با ایجاد دکوراسیونی جدید، فضایی مشتری پسند و هیجان انگیز ایجاد کرده اند. نمونه هایی از این رستوران ها:

صندلی بار

صندلی بار

میز و صندلی رستوران

میز و صندلی رستوران

میز و صندلی رستوران

میز و صندلی رستوران

میز و صندلی رستوران

میز و صندلی رستوران

صندلی بار

صندلی بار