یک هنرمند نیوزلندی به نام «هازل زکریا» با استفاده از مواد خوراکی، خوردنی‌های مختلف از جمله اسموتی‌ها را به شکلی متفاوت تزئین می‌کند. در زیر شما می توانید هنرنمایی وی را ببینید:

 

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

ر

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکی

تابلوی خوراکین