کسانی که به شیرینی پزی مشغولند، دنیای رنگارنگی دارند، چرا که از ترکیب رنگ های مختلف می توانند هر آنچه که دوست دارند بسازند.
بنا بر گزارش های منتشر شده، استیو کارتر دست به پخت شیرینی زده است که به شکل شطرنج است. جالب است بدانید که افراد می توانند با آن شطرنج بازی هم کنند. همین شیرینی سبب شده است تا او یکه تازه صنعت شیرینی پزی شود و رتبه ی نخست را در این صنعت از آن خود کند.

شیرینی شطرنجی

شیرینی شطرنجی