مواد خوراکی طبیعی دارای خواص بسیار گسترده ایست. سیب زمینی هم جز همین دسته است.

اینفوگرافیک زیر خواص آب سیب زمینی را به نمایش گذاشته می شود:

خواص آب سیب زمینی

خواص آب سیب زمینی