در سراسر دنیا کافه های مختلفی وجود دارد. در همین تهران هم که قدم به قدمش پر شده است از کافه. اما هر کافه ای که کافه نمیشود. درست است که برخی از آن کافه ها در ارتفاع ساخته شده اند و یا دارای دکوراسیون لوکسی است، اما هیچکدام از آنها به اندازه ی یک کافه ی قدیمی و کوچک دلچسب نخواهد بود.

قهوه خانه حاج علی درویش

قهوه خانه حاج علی درویش

 

قهوه خانه حاج علی درویش

 
به بازار شلوغ تهران که بروید، بعد از گذشتن از میان جمعیتی که می روند و می آیند و بعضا نمیتوانید از میان آنها به آسودگی رد شوید، جایی در کنار کنار مسجد حاج عبدالله قرار گرفته، کافه ای را خواهید یافت که در سر در آن نوشته شده است قهوه خانه حاج علی درویش.
سال تاسیس این کافه به۱۲۹۷   برمیگردد چیزی در حدود 100 سال قبل. در این کافه شما چای هایی را خواهید خورد که نمونه اش را جایی دیگر پیدا نخواهید کرد.
این کافه ی کوچک تنها دو متر است و چای خوردن در آن سخت است اما همین ویژگی و رسوم قهوه خانه داری آن، این کافه را لذت بخش کرده است.
بعد از له شدن پاهایتان بر اثر ضربه ی چرخ دستی هایی که در دالان بازار تند و تند از این طرف به آن طرف می روند، صرف یک چای دبش در قهوه خانه حاج علی درویش بسیار لذت بخش خواهد بود.