نام جوش شیرین که می آید، بوی خوش شیرینی فروشی ها برایمان تداعی میشود. اما حتما می دانید که تنها کاربرد جوش شیرین در تهیه ی نان و شیرینی نیست.

آیا از کاربردهای جوش شیرین باخبرید؟

اینفوگرافیک زیر شما را با برخی از کابردهای جوش شیرین آشنا می کند.

کاربردهای جوش شیرین

کاربردهای جوش شیرین