شاید تا چند سال پیش چیزی به اسم رستوران با ساندویچ سرد معنایی نداشت و فقط ساندویچ داغ مثل هات داگ و چیزبرگر در شهر دیده می شد.

با باز شدن اولین شعبه هایدا در شریعتی، دو راهی قلهک، ساندویچ سرد معرفی شد. البته هایدا جنبه رستوران نداشته و ندارد. هایدا نوعی فست فودی است برای کسانی که عجله دارند می خواهند سریع چیزی بخورند.البته در هایدا صندلی بار برای کسانی که می خواهند بنشیند و بخورند، وجود دارد ولی قانون نشستن سریع خوردن و رفتن است.

هایدا در تمام نقاط مهم شهر شعبه ای دارد و در یکی دو سال اخیر، ساندویچ گرم را هم به منویش افزوده است. قیمت ساندویچ های هایدا از هفت هزار تومان شروع می شود.

رستوران هایدا

رستوران هایدا