ترک ها نوعی نان ویژه به نام سمیت دارند و باقلوا به عنوان دسر، بخش جدایی ناپذیر سفره آنهاست.

سفر به کشورهای مختلف و آشنایی با آن ها هزینه بالایی می خواهد و به این سادگی ها فراهم نمی شود ولی همین جا در تهران هم می توانید با رفتن به رستوران های مختلف باب آشنایی با غذاها و حتی فرهنگ کشورهای مختلف را باز کنید.

در میان غذاهای ملل، غذاهای ترکی بیشترین هماهنگی را با ذائقه ما ایرانی ها دارد، حتی نام غذاهای ترکی برای مشتریان ایرانی آشناست. ترک ها هم مانند ایرانی ها ارادت خاصی به انواع کباب مثل دونر کباب، کباب اسکندر و کباب بیتی دارند.

ترک ها نوعی نان ویژه به نام سمیت هم دارند و باقلوا به عنوان دسر، بخش جدایی ناپذیر سفره آنهاست ولی رستوران های ترکی تهران به ارائه کباب ترکی بسنده می کنند. رستوران «اویار» و «احمد بی» در خیابان ملاصدرا شما را به خوردن اسکندرکباب و لهمعجون ترکی دعوت می کنند.